Menu

Általános Szerződési Feltételek

Share This:

Általános Szerződési Feltételek

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő a kitöltött és aláírt Megrendelés alapján megbízza Szolgáltatót, hogy Megrendelő megjelenjen hirdetés vagy banner formájában a Szolgáltató saját http://www.welcomeinbudapest.com weboldalán. A Hirdetés megjelenési helyeit a szerződéskötéskor aktuális kínálatnak megfelelően a Megrendelő és a Szolgáltató konszenzussal állapítja meg.

 1. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
  • A Szolgáltató jogosult a megjelentetni kívánt hirdetés vagy banner szövegét és tartalmát ellenőrizni. Ha a Megrendelő által leadott hirdetés nem felel meg az Reklám Kódex követelményeinek, erre őt a Szolgáltató írásban, az ok megjelölésével figyelmezteti.
  • Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetetten nem utalhat a Megrendelő által biztosított, illetve fizetett Hirdetésben más termékére illetve szolgáltatására.
  • Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden grafikus ábrázolást, diagramot, táblázatot és térképet, melyek a Hirdetést részét képezik, továbbá a szerzői jogi felhívást, védjegyet, kereskedelmi nevet (továbbiakban: Jelzés) feltüntet, és nem hagyja el, illetve változtatja meg a Jelzések egyikét sem.
 2. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
  • Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Szerződés 1. pontja szerint fizetendő díjakat esedékességükkor megfizeti és annak pontos dátumát magára nézve kötelező érvényűnek veszi.
  • A teljesítés feltétele, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által, a megjelenéshez szükséges anyagot legkésőbb a megjelenést megelőző munkanapig megkapja, valamint a Szolgáltatás díját a Megrendelő a megjelenés napjáig megtérítse. A hirdetés vagy banner nem tartalmazhat jó erkölcsbe, törvénybe, vagy hatályos jogszabályba ütköző (pl.: pornográf, uszító) mozgó - vagy állóképet, hangot, feliratot és nem sértheti harmadik személy (pl. szerzői) jogát.
  • Megrendelő jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Hirdetés miként került a weboldalon bemutatásra. Kifogásait a Hirdetés megjelentetésétől, illetve megváltoztatásától számított 3 munkanapon belül köteles írásban jelezni Szolgáltató felé. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli.
  • Megrendelő az esetlegesen részére készített grafika jogai felett rendelkezhet, annak tulajdonosa és használata a Megrendelőt illeti meg.
 3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
  • A jelen szerződést a felek meghatározott idő tartamára kötik. Szerződő felek a szerződés meghosszabbításáról annak lejárta előtt írásban megállapodhatnak.
 4. DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
  • A hirdetési szolgáltatás díja. A hirdetés után fizetendő díj mértékét a Megrendelés tartalmazza.
  • A díjak előre esedékesek. A díjat a Szolgáltató számlázza le Megrendelő felé, aki annak megfizetésére köteles, Standard 13 € / hónap (120 € / 1év) hirdetés esetén készpénzben, egyéb esetben banki átutalással, a számla kiállításának napjától számított 5 naptári napon belül, de legkésőbb a hirdetés megjelenésének napjáig rendezni.
  • A számlán megjelölt esedékesség lejártával be nem folyt összegekre a Szolgáltató évi 20% késedelmi kamatot számol fel, napi kamatszámítás mellett.
 5. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
  • A Szolgáltató szavatol azért, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás mindenben alkalmas a szerződésszerű teljesítésre, ennek megfelelően a jelen Szerződés érvényességi ideje alatt Hirdetés a Megrendelés paraméterei szerint elérhető legyen.
  • Abban az esetben, ha a szolgáltatás hozzáférhetetlensége egyik félnek sem felróható okból következik be, arra az időtartamara, amely időtartama alatt a Hirdetés nem érhető el, arra az időre Szolgáltató a hirdetési szerződést annyival kitolhatja. Ilyen esetben a kiesett szolgáltatási idővel köteles meghosszabbítani a lejárat dátumát.
  • Megrendelő szavatosságot, és felelősséget vállal azért, hogy Szolgáltatónak a Hirdetés Internetre helyezéséhez és Interneten tartásához rendelkezésre bocsátott védjegyek, szövegek, grafikai - és hang-elemek jogszerűen felhasználhatók, és ezek felhasználási jogát Szolgáltató részére biztosítja.
  • Szolgáltató kizárja felelősségét Hirdetés félrevezető, valóságnak nem megfelelő, jogszabályt sértő tartalma által okozott minden kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól. Megrendelő vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja Szolgáltatót a fentiek bármilyen előfordulása esetén.
  • Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolási kötelezettség nélkül, szabad mérlegelése szerint a Hirdetés Internetre helyezését elutasítsa. Az elutasítás tényét haladéktalanul közli Megrendelővel.
 6. TILTOTT FELHASZNÁLÁS ÉS INTERNET ETIKETT
  • Megrendelő tiszteletben tartja, hogy Szolgáltató Hirdetést kizárólag jogszerű célok érdekében helyezi Internetre. Nem használhatja Hirdetést, vagy annak elemét, és nem adhat engedélyt a felhasználásra más személynek obszcén, immorális, fenyegető vagy jogsértő üzenetek, vagy anyagok továbbítására, vagy a jogvédett anyagok jogsértő szétosztására, továbbterjesztésére.
  • Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elektronikus úton történő kommunikációval kapcsolatosan, mint például a levelezéssel, és más fórumokkal kapcsolatosan szigorú követelmények, és postázási szabályok vannak. Megrendelő vállalja, hogy ezeket az elvárásokat betartja, és hálózaton mások érzékenységére odafigyel, és amennyiben lehetséges, a Weboldalt használó harmadik személyeket is ezen elvárások, és szabályok betartatására bír.
 7. VIS MAIOR
  • Amennyiben a szerződő felek bármelyike vis maior következtében nem tudja a Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, abban az esetben nincs helye jelen Szerződés azonnali hatályú felmondásának. A vis maiorra okot adó körülmény beálltáról a bármelyik fél haladéktalanul köteles hitelt érdemlő módon értesíteni a másik szerződő felet. Vis maior esetén Megrendelő mentesül az 5. cikkelyben foglalt kötelezettsége alól mindaddig, amíg a Szolgáltató a vis maior miatt nem képes a Szerződés tárgyát képező hirdetési szolgáltatást biztosítani.
  • Jelen Szerződés értelmezése szempontjából vis maiorra okot adó eseményen olyan eseményt kell érteni, amelyet a nem teljesítő szerződő félen kívül álló elháríthatatlan külső erőhatás idéz elő, így különösen természeti jelenségek, harci cselekmények, sztrájkok stb.
 8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
  • Szolgáltató jelen Szerződést azonnali hatállyal, különösen a következő esetben mondhatja fel:
   • ha Megrendelő díjfizetési, illetve jelen Szerződésben vállalt egyéb kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget és ezt a mulasztását a Szolgáltató írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem orvosolja.
  • Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal különösen a következő esetekben mondhatja fel:
   • ha Szolgáltató a jelen Szerződés 1. pontjában rögzített Hirdetést 5(öt) napon keresztül – figyelemmel 8. pont rendelkezéseire - folyamatosan nem képes az Interneten tartani vagy az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosan nem hibamentes, és ennél fogva rendeltetésszerű használata Megrendelő, valamint felhasználók részére - Megrendelő írásbeli kifogása ellenére - nem biztosított;
   • ha a Szolgáltató a jelen Szerződésben rögzített egyéb kötelezettségeinek neki felróható módon nem tesz eleget, és ezt a helyzetet a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem orvosolja.
 1. BIZALMAS INFORMÁCIÓK
  • Jelen Szerződés érvényességi ideje alatt valamint a szerződés megszűnését követő további 3 (három) évig a felek a szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott mindenfajta bizalmas információt, illetve "bizalmas" vagy "belső használatra" jelöléssel ellátott írott anyagot üzleti titokként vagy bizalmas anyagként kezelnek, és ugyanazon védelemben részesítenek, mint saját, hasonló jellegű információikat.
  • Szolgáltató Megrendelő nevét a referencialistáján feltüntetheti mindaddig, amíg ezt Megrendelő írásban ezt meg nem tiltja.
 2. KAPCSOLATTARTÁS
  • Valamennyi értesítést és levelezést írásban kell rögzíteni, személyesen kézbesíteni vagy előre fizetett postai, telex, telefax vagy elektronikus levél útján továbbítani. Ezen értesítések akkor tekintendők kézbesítettnek, ha:
  • a küldeményt személyesen kézbesítették, és a címzett átvette;
  • előre fizetett postai továbbítás esetén a feladástól számított hetedik (7.) nap elteltével;
  • telefaxon történő továbbításkor a telefax gép által rögzített időpontban.
  • elektronikus levél útján az elküldés dátuma, esetleg olvasási visszaigazolás
  • A kapcsolatot a Megrendelő a Szerződést aláírójával tartja. Ezek aktualizált elérhetősége a http://www..welcomeinbudapest.com oldalon megtalálható.
   A Szolgáltató a Megrendelőt szükség esetén a Szerződés fejlécében megadott elérhetőségen igyekszik elérni.
 3. IRÁNYADÓ JOG
  • A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kölcsönösen alávetik magukat a Szolgáltató mindenkori székhelye, jelenleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
  • Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire. Jelen Szerződésben szereplő kifejezéseket és jogintézményeket - ha jelen Szerződés másként nem rendelkezik - a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.

Összefoglaló

 

A Szolgáltató Internetes felületen keresztül elérhető rendszert (Rendszer) üzemeltet, amelyen keresztül lehetőséget biztosít a Rendszer használói számára, hogy a Szolgáltató által biztosított tárhelyen hozzászólásokat, értékeléseket, képeket helyezzenek el, illetve a más felhasználók által elhelyezett tartalmat böngésszék, megtekintsék (Szolgáltatás).

 

A Rendszerben található tartalom felhasználónév és jelszó megadása nélkül böngészhető, az elhelyezett tartalom megtekinthető.

 

A regisztrált felhasználó hozzájárul, hogy az általa elhelyezett tartalmat a Szolgáltató felhasználja.

 

A Rendszerben megadott adatok - kivéve a nyilvánosként megadott adatokat (pl.: nickname) - bizalmasan kerülnek kezelésre.

 

A szolgáltatás

 

A Szolgáltatás Interneten keresztül elérhető Rendszerben a Felhasználók számára lehetőséget biztosít hirdetések, értékelések, hozzászólások elhelyezésére, amelyeket a Rendszerben megjelenít, és ezzel segítséget nyújt a látogatóknak és a felhasználóknak abban, hogy tájékozódhassanak.

 

A felhasználók jogosultságai és kötelezettségei

 

 • Amennyiben regisztráció nélkül veszi igénybe a szolgáltatást (Látogató):

 

 • Ingyenesen és szabadon használhatja a Rendszer összes számára elérhető funkcióját.
 • Időben korlátlanul szavatol azért, hogy a Szolgáltatás Felhasználó részéről történő igénybevétele, illetve a Szolgáltató részéről történő nyújtása nem minősül jogellenesnek.
 • Kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott.
 • Nem alkalmazhat olyan módszereket, amelyek célja a Szolgáltatás elveit sértő állapot létrehozása, így különösen nem alkalmazol olyan módszereket, amelyek célja a Rendszerben elérhető hirdetések más rendszerben történő megjelentetése.
 • Tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem köteles a Felhasználói Tartalom ellenőrzésére.
 • Tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felelős a Rendszerben elérhető Felhasználói Tartalom (így különösen hirdetések, fórum hozzászólások, értékelések) valóságtartalmáért, teljességéért, illetve jogszerűségéért.
 • Vállalja, hogy a Rendszerben elérhető információkat nem használja fel jogellenes célra, ilyen célra felhívást nem közöl.

Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek vagy a Moderálási Alapelvek megsértése esetén jogosult a Rendszerhez történő hozzáférést megszüntetni.

Szolgáltató rögzíti a Felhasználó által használt IP címet, a meglátogatott oldalak URL-jét, a látogatás időpontját, ezen túlmenően Szolgáltató nem gyűjt adatokat a látogatókról.

A Rendszer statisztikát készíthet a kattintásokból és a Rendszer azt felhasználhatja az ajánló algoritmusában.

Szolgáltató indokolás nélkül kizárhatja az Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi Szabályzat és Moderálási Alapelvek megsértőit a Szolgáltatás igénybevételéből. Amennyiben díjköteles szolgáltatást vesz igénybe, úgy ennek ellenértéke nem jár vissza a kizárt felhasználó részére.

 

Amennyiben Hirdető Felhasználóként veszi igénybe a szolgáltatást (Regisztrált Felhasználó):

 

A Regisztrált Felhasználóra előírt eltérésekkel megilletnek és terhelik a Látogatóra előírt jogosultságok és kötelezettségek.

Kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználói Tartalom elhelyezésével nem keletkezik jogsértő helyzet vagy állapot.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje különösen azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, vagy ha a választott felhasználói név védjegyet sért; más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név; obszcén vagy trágár kifejezés; rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

A Szolgáltató összegyűjti, tárolja, és anonim módon rendszerezi valamennyi Felhasználó adatait, így a Regisztrált Felhasználóét (Hirdetőét) is, illetve ezen adatokat anonim statisztikai és analitikus célokra felhasználja. A Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi, vagy nem hagyja jóvá a látogatásokkal összefüggő információkat, kivéve az indokolatlan kiemelést célzó látogatottságok kiszűréséhez szükséges intézkedéseket.

A rendszerből való törlést az info@ welcomeinbudapest.com e-mail címen lehet kérni. A Szolgáltató a kérésre a Felhasználó által elhelyezett tartalmat elválasztja a felhasználó azonosítására szolgáló adatoktól (e-mail cím, jelszó), ezen azonosításra szolgáló adatokat törli. A törlés nem vonatkozik a fórum hozzászólásokra, másnak írt levelekre, értékelésekre és egyéb a funkciók használatakor létrejövő adatokra. A törlés nem szünteti meg a Regisztrált Felhasználó (Hirdető) és a Szolgáltató közötti megállapodást.

Vállalja, hogy kizárólag valós tartalmakat tölt fel.

Szolgáltató lehetőséget biztosíthat a Regisztrált Felhasználó (Hirdető) számára az általa megalkotott tartalomnak a Rendszerben történő elhelyezésére. A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) által elhelyezett tartalmak szövege, a használt név, vagy becenév jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Felhasználói Tartalomnak minősül.

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult egyes, a Szolgáltató által meghatározott információtípusokat tartalmazó szövegrészeket jelölés nélkül törölni vagy valamely más karakterrel helyettesíteni, illetve más kategóriába, besorolásba helyezni és ott megjeleníteni.

A Felhasználói Tartalom elhelyezésével a tartalomhoz kapcsolódó valamennyi személyhez fűződő jogot (így különösen az esetleges szerzői jog, személyiségi jog, névviselési jog, stb.) a mindenkor hatályos jogszabályok által lehetővé tett körben Szolgáltatóra ruházod át, vagy amennyiben ez a jogszabályok alapján nem lehetséges, úgy Szolgáltató részére földrajzilag és időben korlátlan, a jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb körben engedélyezed.

A fentiek keretében a Regisztrált Felhasználó (Hirdető) által elhelyezett szerzői műnek minősülő Felhasználói Tartalom vonatkozásában nem kizárólagos, időbeli, földrajzi és nyelvi korlátozás nélküli, a Felhasználó Tartalom elhelyezésének vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek időpontjában ismert felhasználási módokra kiterjedő felhasználási jogot enged a Szolgáltató számára, amely kiterjed különösen a fordításra, más on-line médiumokban való egészben vagy részletében történő megjelentetésre (ideértve különösen: többszörözés, terjesztés, hozzáférhetővé tétel).

 

Az összes Rendszer által kért adatot a valóságnak megfelelően tölti ki a "Saját adatok" menüpontban (Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésekor).

Vállalja, hogy ha nem saját, valós fényképét tölt fel a rendszerbe, és ezzel megszegi Általános Szerződési Feltételeket, akkor a honlapon közzétett nem saját, nem valós fényképet Szolgáltató törli a Rendszerből.

Regisztrált Felhasználó (Hirdető) vállalja a hirdetés díjának aktuális ártáblázat szerinti megfizetését, amely a hirdetés megjelenítésének, lejárat utáni további megjelenésének előfeltétele.

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) hozzájárul a Felhasználói Tartalom Szolgáltató általi mindenkori Szolgáltatásaihoz, illetve az ahhoz kapcsolódó felhasználáshoz.

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) a névfeltüntetés jogát akként gyakorolja bármely jelen Általános Szerződési Feltételek alapján történő felhasználás esetén, ahogyan azt a Felhasználói Tartalom Rendszerbe történő feltöltésekor gyakorolta azzal, hogy Szolgáltató jogosult cégnevét, a Szolgáltatás nevét, márkajelzését feltüntetni forrásként.

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben a személyes adatok kezelésére, illetve a szerzői művek nyilvánosságra hozatalához megadott hozzájárulását nem vonja vissza.

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Rendszerbe feltöltött fényképeket a Szolgáltató a Hirdetés inaktiválását követően is tárolhatja.

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) kizárólag saját elérhetőséget szerepeltethet a Rendszerben.

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) teljes körű, időben korlátlan szavatosságot vállal az általa a Rendszerben elhelyezett információk vonatkozásában, amely kiterjed különösen az információk valódisága, naprakészsége, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelősége vonatkozásában.

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) elfogadja, hogy törlés kérésére csak a hirdetés látható és nem látható adatinak részét töröljük a rendszerből. (A Regisztrált Felhasználói (Hirdető) szintű törlést csak egyedi és indokolt esetben köteles a Szolgáltató végrehajtani külön kérés alapján.) A Hirdető státusz megszűnése, vagy a felhasználónkénti törlés a Regisztrált Felhasználó (Hirdető) és a Szolgáltató közötti jogviszonyt nem szünteti meg.

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) tudomásul veszi, hogy Szolgáltató különösen nem felelős a Rendszerben szereplő Felhasználói Tartalomnak minősülő értékelésekért.

Szolgáltató egyes esetekben technikai segítséget nyújthat a Regisztrált Felhasználónak (Hirdetőnek) a Felhasználói Tartalom elhelyezésében, amely a Regisztrált Felhasználó (Hirdető) és a Szolgáltató felelősségi viszonyait nem érinti.

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) azonosítása történhet az általa feltöltött kép és telefonszám alapján.

 

A Szolgáltató a Rendszer - rejtett - hibái miatt bekövetkezett kellemetlenségekért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató törekszik a hibák kijavítására.

 

Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató a weboldalán tájékoztatja a látogatókat az Általános Szerződési Feltételek módosításáról.

 

Felhasználói magatartás és moderálási elvek

 

Az oldalra való belépéssel megértette és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, Moderálási elveket, Adatvédelmi szabályzatot.

 

Beleegyezik abba, hogy magatartását felelősségteljesen, más Felhasználók tiszteletével fejti ki.

 

A Szolgáltatás nem használható más tagok, vagy a Regisztrált Felhasználó (Hirdető) zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogának megsértésére. A Szolgáltató törölheti, vagy hozzáférésében korlátozhatja azokat a Felhasználókat, akik másokat zaklatnak.

 

A Szolgáltató a más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő; obszcén vagy trágár; rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő Regisztrált Felhasználó (Hirdető) Tartalmakat, az ilyen tartalmakat elhelyező felhasználók fiókjait a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül hozzáférhetetlenné teheti, törölheti.

 

Tartalom

 

A Felhasználó felelős a Felhasználói Tartalomért, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, hozzászólásokat, értékeléseket - és bármely tartalom következményeit is.

 

A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a Regisztrált Felhasználó (Hirdető) által rendelkezésre bocsátott tartalmak ellenőrzésére. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, nem felelős a továbbított információért.

 

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos mérlegelési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak minősít.

 

A Regisztrált Felhasználó (Hirdető) hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy más jogát vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

 

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 

A Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

A Szolgáltatás tartalmának engedély nélküli automatizált monitorozása, letöltése;

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);

Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

Megszerzett anyagok engedély nélküli publikálása;

Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen cselekménnyel történő létesítése;

Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek, vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

 

A Szolgáltató a fentieken túlmenően is jogosult bármely Tartalmat indokolás nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenné tenni vagy a Rendszerből törölni. Szolgáltató a Tartalom hozzáférhetetlenné tételéből vagy törléséből eredő kárért nem felelős.

 

A Szolgáltató és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárják felelősségüket a Rendszerben elhelyezett információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

 

A Szolgáltató - a fentebb részletezett jogosultságai körében - a feltöltött publikus tartalmakat felhasználhatja forrás megjelöléssel különösen marketing és promóciós célokra előzetes értesítés nélkül.

 

Rendelkezésre állás

 

A Szolgáltató nem garantálja a Rendszer és a Rendszer bármely funkciójának folyamatos rendelkezésre állását és a funkciók folyamatos igénybevételének lehetőségét. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi felhasználó, vagy meghatározott felhasználói kör, vagy adott felhasználó vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

 

Felelősség kizárása

 

A Szolgáltató, és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárják felelősségüket a Rendszerben elhelyezett információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók valamint Regisztrált Felhasználók (Hirdetők) által tanúsított magatartásért.

 

A Szolgáltató minden anyagot, információt "ahogy vannak" tesz hozzáférhetővé, minden szavatosság nélkül.

 

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

 

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, amennyiben azok nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességi körébe tartozna, úgy a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki, hatáskörtől függően.

 

Nemzetközi használat

 

A Szolgáltató minden személyes adatot, információt és Felhasználói Tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban vagy azon kívül kezel, dolgoz fel és tárol.

 

A Szolgáltatás különböző jogszabályokat alkalmazó államok területéről érhető el, vehető igénybe, a Felhasználó vállalja és szavatolja, hogy valamennyi helyi szabályt betart.

 

Rendelkezésre állás

 

A Szolgáltató nem garantálja a Rendszer folyamatos rendelkezésre állását és a Szolgáltatások folyamatos igénybevételének lehetőségét.

 

Fogalom-meghatározások

 

Szolgáltató:

Gulácsi Istvánné E.V.

Adószám: 67042359-1-42

Székhely: 1076. Budapest, Rákóczi út 48-50.

Szolgáltatás:

a Szolgáltató által nyújtott, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató a welcomeinbudapest.com domain néven elérhető weboldalon közzétett domain neveken keresztül tesz elérhetővé, ami magában foglalja a más domain alatt nyújtott beágyazott tartalommegjelenítést is.

 

Felhasználó:

a Látogató, és a Regisztrált Felhasználó (Hirdető). Azon személyek is Felhasználónak minősülnek, akik az Internetböngészőtől eltérő szoftver felhasználásával férnek hozzá a Rendszerben tárolt adatokhoz.

 

Tartalom:

A Regisztrált Felhasználói (Hirdetői) Tartalom és a Szolgáltatói Tartalom

 

Felhasználói Tartalom:

minden olyan a Regisztrált Felhasználó (Hirdető) által feltöltött adat, információ, tartalmi elem, kép, amely a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a Felhasználó vagy a Regisztrált Felhasználó (Hirdető) ilyen irányú kérésére nem kerül törlésre.

 

Szolgáltatói Tartalom:

olyan Tartalom, amely a Szolgáltató döntése alapján került elhelyezésre a Rendszerben.

 

Translate »